ระบบตามสอบ

Odoo เดิมชื่อ OpenERP เป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส (Open Source) ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ภายในองค์กร

  • การสั่งซื้อวัตถุดิบ
  • การจัดการคลังสินค้า
  • การสั่งผลิตสินค้า
  • การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
  • การจำหน่ายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต
  • การจัดทำและบริหารเว็บไซด์ 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหน่วยร่วมของ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ความสามารถของโปรแกรม Odoo เพื่อให้เหมาะสมกับและสอดคล้องกับการใช้งานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และสามารถสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงความสามารถในการตามสอบสินค้า (product traceability) 

    
 
 
 
 
 
Visitors: 14,265